Dňa 5.10.2020 bola realizovaná vzdelávacia aktivita pre žiakov 2. ročníka zameraná na prevenciu sociálno-patologických javov pod názvom Ako sa brániť šikanovaniu? Inšpektor-koordinátor prevencie mladistvých Jozef Michalík sa venoval prejavom šikanovania a upozornil na problémy súvisiace s kyberšikanovaním.


Mgr. Danica Gondová