Dňa 6. 12. 2018 sa zúčastnili žiaci II. ZA triedy vyučovacej hodiny v Lesníckom a drevárskom múzeu na tému Populácia lesnej zvery. Súčasťou vzdelávacej aktivity bola prezentácia prostredníctvom ktorej sa žiaci oboznámili so základnou terminológiou ako biotop, populácia, živnosť. Problematika sa zameriavala na vytváranie správnych postojov žiakov k životnému prostrediu a riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

zabezpečila: Mgr. Danica Gondová