Názov projektu:            Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2

Miesto odbornej stáže:  Malaga, Španielsko

Termín konania:           9. 11. 2019 – 19.11.2019

Vďaka programu Erasmus plus sme sa šiesti odborní učitelia Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolene zú­častnili jobshadowingu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Španielsku. Projekt s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Eu­rópe 2“ mal pôvodne v školskom roku 2019/2020 plánované tri mobility, z ktorých dve mali byť pre žiakov na prelome mája a júna 2020 so zameraním na ošetrovanie chorých a starších  v európskych krajinách. Realizáciu žiackych mobilít oddialila pandémia koronavírusu.

Jobshadowing pre odborných učiteľov prebiehal v Malage v Španielsku v novembri 2019. Realizoval sa v odbornej škole IES Ben Gabirol, kde pripravujú žiakov na povolanie zdravotnícky asistent v sociálnych zariadeniach.

Zúčastňovali sme sa ho vyučovania formou hospitácií na hodinách odbornej prípravy. Absolvovali sme prehliadku zmluvného pracoviska odbornej prípravy Amappace Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales – Centrum pre klientov s paralýzou a poškodením centrálneho nervového systému. Vo voľnom čase sme tiež navštívili ďalšie dve stredné odborné školy, kde sa okŕem iných povolaní žiaci pripravujú aj v odbore zdravotnícky asistent. Spoznali sme organizáciu odborného vzdelávania v Španielsku. Zároveň sme si rozvíjali komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Nadviazali sme kontakty s kolegami v Španielsku, a tak sme vytvorili predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu. Získané vedomosti a zručnosti v tejto oblasti sme prezentovali svojim kolegom a v rámci možností transformovali do vzdelávacieho procesu.

Termín dvoch mobilít pre žiakov do Španielska a Česka, na ktoré sa naši žiaci pripravovali, sme pre pandémiu Covid-19 nerealizovali. Odborné stáže musia byť pre našich žiakov bezpečné.

Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), IES Ben Gabirol (ES), Residencias Seniors (ES), Nemocnice Mělník (CZ), Vamed Mediterra (CZ)

Na záver sa chceme poďakovať p. riaditeľovi, Mgr. J. Vallašekovi a hlavnej koordinátorke pobytu Ing. Z. Vančovej a získané poznatky uplatníme vo výchovno-vzdelávacom procese v našej škole.