M a t u r i t a 2021 sa v školskom roku 2020/2021 koná v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021, Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

Školské vyučovanie sa pre žiakov maturitných ročníkov v stredných školách (a teda aj na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen) končí 14. mája 2021.

Po úspešnom ukončení posledného ročníka štúdia môže žiak pristúpiť k maturitnej skúške, ktorá sa v školskom roku 2020/2021 koná nasledovne:
- externá časť maturitnej skúšky sa ruší,
- písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší,
- interná časť maturitnej skúšky sa koná administratívne,
- praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa koná administratívne.

Administratívne vykonanie maturitnej skúšky je podrobne prezentované vo vyššie uvedenom rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu na stránke www.minedu.sk.

V prípade, že by žiak alebo jeho zákonný zástupca mal záujem o iné, ako administratívne vykonanie maturitnej skúšky, musí o to písomne požiadať riaditeľa školy do 21. mája 2021. Postup je tiež zverejnený v už zmienenom rozhodnutí.