V súlade s pokynmi uvedenými v školskom semafore, pri prvom nástupe žiakov do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je dostupné tu.