V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2022/2023 zo dňa 2. 2. 2022 (dostupné tu) zverejňujeme kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium na SZŠ Zvolen v odbore 5356 M zdravotnícky asistent, 4-ročné denné štúdium

    Kritériá pre školský rok 2022/2023

    Príloha č. 1, Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent (od 15. 3. 2022 praktická sestra - asistent) na školský rok 2022/2023

    Príloha č. 2, Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

    Príloha č. 3, Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

    Príloha č. 4, Čestné vyhlásenie

    Príloha č. 5, Žiadosť o náhradný termín prijímacích skúšok

 

   PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 (FAQ) (aktualizácia k 23. 2. 2022 – doplnené otázky a odpovede sú farebne odlíšené)

 

Mgr. Peter Hrnčiar
riaditeľ školy