Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční v piatok 3. 2. 2023 v čase od 10:00 do 16:00 hod.

Video pozvánka na DOD je dostupná tu.

PROGRAM:

- informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach,
- informácie o uplatnení absolventov školy,
- prehliadka priestorov a vybavenia školy,
- osobné stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy,
- informácie o možnosti absolvovať odbornú prax v zahraničí,
- ukážka vyučovacej hodiny v odborných učebniach, ako aplikácia injekcie, odber krvi, meranie tlaku, poskytovanie prvej pomoci s možnosťou zapojiť sa do neštandardnej vyučovacej hodiny,
- poradenstvo prostredníctvom výchovného poradcu,
- prezentácia aktivít školy, nahliadnutie do života školského parlamentu,
- ukážka praktických a teoretických vedomostí žiakov,
- ukážky pomôcok a učebníc používaných na vyučovacích hodinách.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pripomíname: od šk. roku 2023/2024 otvárame 3 triedy v 1. ročníku