Každá OvZP, ktorá vlastní webové sídlo je povinná v zmysle čl. III, ods. 1.2 metodického pokynu

predsedu  č. 003/2011/MP BBSK zverejniť odkaz v tvare:

https://crz.vucbb.sk/organizacie/00606995