Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 31 ods. (2) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 34/2017 BBSK zo dňa 16. októbra 2017 s účinnosťou od 1. novembra 2017 o určení počtu tried
prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK stanovuje
pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 pre Vašu školu počet tried 1. ročníka denného štúdia nasledovne:
    
        PV 2018/2019
Číslo a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Dĺžka štúdia Počet tried
5356 M zdravotnícky asistent SJ 4 2
 
Kritériá na prijímacie skúšky 2. kolo na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene do 4 - ročného denného štúdia

odboru 5356 M zdravotnícky asistent pre školský rok 2018/2019 nájdete tu v PDF.

 

                                                Mgr. Jozef Vallašek

                                                riaditeľ školy