Charakteristika predmetu 

    Predmet ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v rámci štátneho
vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je profilujúci predmet,
ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať v klinických podmienkach teoretické
a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch.
Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej,
etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych
ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto
zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich
uzdravenie, alebo pokojnú smrť. 

Ciele predmetu

   Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti
o pacienta v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta vytváranie profesionálnych
postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených
podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť
realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa
zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne
spolupracovať v ošetrovateľskom tíme.  
 

Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3. ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe. 

Rozpis počtu hodín: 

4-ročné denné štúdium:        3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín cvičení (33 týždňov)

                                                4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

2-ročné externé štúdium:      2. ročník   6 hodín týždenne, spolu 180 hodín cvičení (30 týždňov) 

         Rozpis  pracovísk

 

Zdravotnícke zariadenia

ústavnej zdravotnej starostlivosti

Denné štúdium

Externé štúdium

3. ročník

4. ročník

2. ročník

Minimálny počet týždňov

Počet hodín

 Minimálny počet týždňov

Počet hodín

Minimálny počet týždňov

Počet hodín

  interné oddelenie, neurologické oddelenie,

  ŠLÚ Marína Kováčová

8

112

8

144

10

60

  chirurgické oddelenie

 (chirurgické odd. ženy, muži, septické, JIS,  Medicentrum)

8

112

8

144

10

60

  pediatrické oddelenie

4

56

4

72

0

0

  gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

 (gynekológia, šestonedelie)

4

56

4

72

0

0

 geriatrické oddelenie

(geriatrické odd. ženy,  prízemie, geriatria SP)

6

84

6

108

10

60

 Zariadenia sociálnej starostlivosti

 (domov  dôchodcov a domov sociálnych služieb,   domov pre seniorov Sliač)

3

42

0

0

0

0

 Spolu

33

462

30

540

30

180

 

Výučbové pracoviská sú vyberané s ohľadom na legislatívne predpisy MZ SR, počet žiakov
v skupine (6), s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie zdravotníckeho asistenta.
Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6.                           
 

Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO,
absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok

Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:
1.  upebvňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych činností
2.  v získavaní zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta.
 
 

Výučbové  zdravotnícke zariadenia

 

                                                             

 

Obsahový štandard

Témy:
Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri
poskytovaní základnej starostlivosti
Poskytovanie prvej pomoci podľa svojich odborných schopností a zabezpečenie ďalšej
odbornej pomoci
Obväzový materiál a obväzová technika
Príprava pomôcok z obväzového materiálu
Zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela
Bandáž dolných a horných končatín
Spolupráca s lekárom pri fixácií zlomenín
Starostlivosť o pomôcky

Mechanická očista, dezinfekcia a sterilizácia pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
Príprava dezinfekčných roztokov
Manipulácia so sterilným materiálom
Zabezpečenie hygieny prostredia
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta

Starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta
Úprava postele s pacientom, bez pacienta
Pomôcky doplňujúce posteľ, starostlivosť a správna manipulácia s nimi
Starostlivosť o posteľnú bielizeň
Polohy pacienta
Prevencia vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze
a používaním antidekubitových pomôcok
Podávanie jedla pacientom

Podávanie jedla pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
Sledovanie bilancie tekutín.
Zabezpečenie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
Príprava a podávanie liečebných čajov
Alternatívne spôsoby výživy
Hygienická starostlivosť o chorého

Hygienická starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
Ranná a večerná toaleta, celkový kúpeľ
Umývanie vlasov, odvšivenie
Starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti
Starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
Špecifiká hygienickej starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta
Príprava operačného poľa
Vyprázdňovanie chorých

Vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem
novorodencov
Aplikácia klyzmy
Starostlivosť o kolostómie – výmena/vyprázdnenie zberného vrecka alebo očistenie
zhojenej - staršej kolostómie od stolice
Starostlivosť o permanentný močový katéter
Spolupráca so sestrou pri cievkovaní
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty
Meranie a záznam dychu
Meranie a záznam pulzu
Meranie a záznam tlaku krvi
Meranie výšky a hmotnosti dospelého a dieťaťa, meranie obvodu hlavy a hrudníka u dieťaťa
Sledovanie a záznam vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem novorodencov
Spolupráca so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu


Odber biologického materiálu na vyšetrenie
Odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane
kvantitatívnych vyšetrení
Odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie
Odber kapilárnej krvi na glykémiu
Odber venóznej krvi,
Spolupráca so sestrou pri odbere spúta
Spolupráca so sestrou pri výteroch z rán a z telových dutín
Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

Zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín

Aplikácia liekov na kožu
Aplikácia liekov do nosa, do ucha
Aplikácia liekov do pošvy a do konečníka
Aplikácia tepla a chladu

Aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov
Aplikácia liečivých sedacích kúpeľov
Aplikácia injekcií

Aplikácia inzulínu a nízkomolekulárneho heparínu subkutánne
Aplikácia intramuskulárnej injekcie
Spolupráca so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

Inhalácia
Spolupráca so sestrou pri aplikácii kyslíka
Preväzy rán

Ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú zásah sestry
Preväz aseptickej rany
Spolupráca so sestrou pri preväze septickej rany
Spolupráca so sestrou pri starostlivosti o drény a drenážne systémy
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo

Spolupráca so sestrou pri vizite
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do
ošetrovateľskej dokumentácie
Zásady profesijnej komunikácie ZA
Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením
pacienta
Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta
a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava
sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné.)
Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie
Práca s informačným systémom pracoviska.
Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:

- zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní
  sebaobslužných činností a aktivít denného života,
- metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti
- záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho
  realizácia
- spolupráca zdravotníckeho asistenta so sestrou na ošetrovateľskom pláne špecifickom
  pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií
- zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej
  s uspokojovaním biologických potrieb
 

Výkonové štandardy 

· Opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania
· Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
· Realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky,
mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné)
· Realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa
stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon,
získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo
asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie,
uloženie pomôcok (celkový kúpeľ, zabezpečenie pitného režimu a iné)
· Realizovať zdravotné výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou s dôrazom na
dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov (odber kapilárnej krvi, aplikácia
inzulínu a iné)
· Vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou
oddelenia
· Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu
· Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
· Prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom
pracovisku

 

Súvislá odborná prax
v 3.ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín


Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovanie, asistencia, administratíva
a zdravotnícka dokumentácia vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.
Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí,
zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia
vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci so sestrou pri uspokojovaní potrieb pacienta
metódou ošetrovateľského procesu.
Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi
školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou
tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový
rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť
a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú
odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho
zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti
o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ
praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších
službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu ošetrovanie, asistencia a
dokumentácia a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.
 

     Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.

Personálne zabezpečenie Odbornej klinickej praxe:

Vedúca praktického vyučovania:

PhDr. Jozefína Suchomelová

Odborné učiteľky:

Mgr. Denisa Gelienová

PhDr. Darina Hrivnáková

PhDr. Lýdia Hrivnáková

Mgr. Viera Imrovičová

PhDr. Anna Kamenická

Mgr. Jana Kopčanová

Mgr. Marianna Kurčíková

Mgr. Žaneta Lupová Jakabová

PhDr. Xénia Medeková

Mgr. Petra Mužíková

Mgr. Silvia Rybanská

PaedDr. Ružena Sekerešová

Mgr. Karin Ťavodová

PhDr. Ľubica Uhrinová

Mgr. Mária Víglaská

Externé odborné učiteľky:

Mgr. Mária Badinková

PhDr. Zuzana Bukovcová

Mgr. Marta Hríbiková

Mgr. Andrea Sopková