ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX – OŠS

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet odborná klinická prax v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať v klinických podmienkach, zdravotníckych zariadeniach  teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie, alebo pokojnú smrť.

CIELE PREDMETU

Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií praktickej sestry vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme.

Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3. ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe.

Rozpis učiva

denné štúdium:

3. ročník 14 hodiny týždenne, spolu 420 hodín cvičení (30 týždňov)

               + 140 hodín (4 týždne) súvislá odborná klinická prax

4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

 

externé štúdium:

 1. 1.    1. ročník 7 hodín týždenne, spolu 238 hodín cvičení
 2. 2.                     + 2 konzultačné hodiny týždenne

               + 2 týždne súvislá odborná prax, spolu 70 hodín cvičení

2. ročník 7 hodín týždenne, spolu 210 hodín cvičení

 

 1. 3.    Spolu za štúdium 800 hodín odbornej klinickej praxe

 

Rozpis pracovísk:

Zdravotnícke zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti

3. ročník

4. ročník

Spolu

Minimálny
počet
týždňov

Počet
hodín

Minimálny
počet
týždňov

Počet
hodín

Počet
hodín za
štúdium

pracoviská internistických disciplín
(oddelenie/klinika: interné, kardiologické, neurologické, FBRL a iné) ˣ

8

112

8

144

256

pracoviská chirurgických disciplín
(oddelenie/klinika: chirurgické, traumatologické, ortopedické, urologické, cievne, neurochirurgické a iné) ˣ

8

112

8

144

256

pediatrické oddelenie/klinika

5

70

6

108

178

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie/
klinika,
okrem pôrodnej sály

5

70

5

90

160

geriatrické oddelenie
(doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej starostlivosti, alebo zariadenie poskytujúce sociálnu službu a zároveň
ošetrovateľskú starostlivosť)

4

56

0

0

56

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej
zdravotnej starostlivosti

         

ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých

0

0

1

18

18

ambulancia všeobecného lekára pre
deti a dorast

0

0

2

36

36

Súvislá odborná klinická prax

4

140

0

0

140

Spolu

34

560

30

540

1100

 

Odbornú klinickú prax  na výučbových pracoviskách zabezpečujú učitelia stabilne určení na jednotlivé odborné pracoviská, u ktorých sa skupiny žiakov striedajú.

Počet žiakov v skupine je najviac 6, s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie praktickej sestry. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6.

Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO, absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok.

Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:

 1. nácvik, upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych činností podľa podmienok pracovísk
 2. v získavaní zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti z teórie v škole.

Pri výučbe na výučbovom pracovisku zdravotníckeho zariadenia sú nutné osobné ochranné pracovné prostriedky (odev a obuv).

Obsahový štandard

Témy:

Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti.

Obväzový materiál a obväzová technika.

Starostlivosť o pomôcky.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.

Podávanie jedla pacientom.

Hygienická starostlivosť o chorého.

Vyprázdňovanie chorých.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie.

Podávanie liečiv per os dospelým.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu.

Aplikácia injekcií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty.

Preväzy rán.

Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve tele.

Spolupráca so sestrou pri vizite.

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti.

Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do ošetrovateľskej dokumentácie. Zásady profesijnej komunikácie.

Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta.

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.

Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta.

Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné.).

Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie.

Práca s informačným systémom pracoviska.

Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:

-          zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných  činností a aktivít denného života

-          metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti

-          záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho realizácia

-          spolupráca na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu  kompetencií

-          zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej  s uspokojovaním biologických potrieb

Výkonové štandardy:

 • opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné)
 • realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok (celkový kúpeľ, zabezpečenie pitného režimu a iné)
 • realizovať zdravotné výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou/lekárom s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov (odber kapilárnej krvi, aplikácia inzulínu a iné)
 • vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
 • spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu
 • dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
 • prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku

Súvislá odborná prax v dennom štúdiuje v 3. ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne,        (1 hodina 45 minút) 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín.

Žiaci počas štúdia v externej večernej forme absolvujú najmenej 800 hodín odbornej klinickej praxe. V 1. ročníku štúdia je v odbornej zložke vzdelávania dvojtýždňová súvislá odborná prax  po 7 hodín denne, 35 hodín týždenne, spolu 70 hodín.

Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu odborná klinická prax vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov v zdravotníckych zariadeniach.

Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci s ošetrovateľským tímom pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu.

Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu odborná klinická prax a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.

Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania a splnil výkonový štandard odborných zručností.

Personálne zabezpečenie odbornej klinickej praxe

Vedúca praktického vyučovania:

PhDr. Jozefína Suchomelová

Odborné učiteľky:

Mgr. Denisa Gelienová

PhDr. Darina Hrivnáková

PhDr. Lýdia Hrivnáková

Mgr. Iveta Hrušková

Mgr. Viera Imrovičová

PhDr. Anna Kamenická

Mgr. Jana Kopčanová

Mgr. Marianna Kurčíková

Mgr. Žaneta Lupová Jakabová

PhDr. Xénia Medeková

Mgr. Petra Mužíková

Mgr. Silvia Rybanská

PaedDr. Ružena Sekerešová

Mgr. Karin Ťavodová

PhDr. Ľubica Uhrinová

Mgr. Mária Víglaská

Externé odborné učiteľky:

PhDr. Zuzana Bukovcová

Mgr. Marta Hríbiková

Mgr. Andrea Sopková