Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013. Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom. Vyhláška 28/2017 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu. Záujemca o preškolenie odošle prihlášku s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške a súhlasom so spracovaním osobných údajov zamestnávateľovi (ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ), alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen.

Termín: do 31. 03. 2020 (osobne, alebo poštou).

Informácie:

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov  v PDF tu.
3. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.
4. Oznam o termíne preškoľovania

Najbližší termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude dňa 20. 04. 2020 (pondelok)
Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

Poznámka:

V prípade, že na uvedený termín nebude prihlásený dostatočný počet záujemcov (24), termín preškoľovania sa presunie na mesiac jún.                                                                                       

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy