Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia 7. apríl venovaný.

Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.

Téma pre rok 2018:     

P R E V E N C I A    N A D V Á H Y  A    O B E Z I T Y

so zameraním sa na elimináciu rizík vyplývajúcich z nezdravého  životného štýlu populácie.

     Mgr. Gondášová z RÚVZ Zvolen pripravila v zasadačke MsÚ Zvolen 6. apríla 2018 od 8.00 do 11.00 hod. edukačno-preventívne vyšetrenie verejnosti zamerané na meranie krvného tlaku, vyšetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi a iné parametre. Na podujatí aktívne spolupracovali aj žiačky III. A triedy zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene – Bianka Kréthová, Katarína Škriniarová a z I. triedy Marcela Kocianová.

     Akciu podporili a niektoré vyšetrenia absolvovali spolu s inými návštevníkmi tiež žiaci II. B triedy zo SZŠ Zvolen. Mgr. Gondášová im prezentovala aj problematiku očkovania v rámci Európskeho imunizačného týždňa.

Organizačne zabezpečila a správu zapísala PhDr. D. Hrivnáková.