Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR identifikovalo niekoľko prípadov, keď účelové cvičenia na niektorých základných školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Pri realizácii hier a účelových cvičení je potrebná spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami. Tieto však musia byť štátom registrované a na vykonávanie takej činnosti aj odborne spôsobilé. Medzi ne patria štátne, vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranársky zbor, Policajný zbor, Mestská polícia, stredné odborné školy zdravotnícke, a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.

Na základe tejto skutočností Vám ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročníka v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

V prípade záujmu o uvedený typ, nás kontaktujte na tel. č. 0917 462076, e-mail szszv@szszv.eu

V prílohe sa nachádza obsah vzdelávacích aktivít  tu