O ZDRUŽENÍ

Názov: OZ pri Strednej zdravotníckej škole Zvolen
Sídlo združenia: J. Kozáčeka 225/4, 960 01 Zvolen
IČO: 54270570
Č. účtu: SK90 0200 0000 0048 1776 1056

Občianske združenie s názvom OZ pri Strednej zdravotníckej škole Zvolen je samostatné, dobrovoľné združenie občanov prípadne aj právnických osôb založené podľa prísl. ust. zákona č. 83/1990 Zb. s cieľom vykonávať činnosti smerujúce k podpore a ochrane detí a mládeže.

CIEĽ A ÚČEL ZDRUŽENIA

Cieľom a účelom združenia je podpora a ochrana detí a mládeže zameraná na:

- mimoškolské aktivity a záujmové činnosti v oblasti športovej, kultúrnej, environmentálnej, vzdelávacej a výchovnej, ako aj príprava národných a medzinárodných projektov pre tieto aktivity,
- ochrana detí a mládeže pred negatívnymi vplyvmi sociálneho prostredia, na prevenciu proti závislosti na rôznych omamných látkach a na podporu zdravého spôsobu života, životného štýlu mladých,
- prehlbovanie vzájomných kontaktov v rámci Slovenska i rozvoj medzinárodných kontaktov a výmeny detí a mládeže (pobytové programy, odborné stáže, študijné pobyty zamerané na zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti mládeže, jazykové kurzy),
- prácu s nezamestnanou mládežou,
- zabezpečenie a sprostredkovanie zahraničnej praxe a odbornej stáže a zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej stáže v rámci odborného vzdelávania a prípravy mládeže v rámci programov EÚ pre  žiakov, pedagogických pracovníkov a nepedagogických pracovníkov,
- podporu a financovanie talentovaných žiakov a ich zapojenie sa do zahraničných súťaží, projektov, nákup učebných pomôcok pre potreby školy,
- aktivity zamerané na zviditeľňovanie sa Slovenska vo svete,
- organizovanie odborných kurzov, seminárov, školení zameraných na doplnenie, rozšírenie odbornosti podľa požiadaviek trhu práce a adaptability mladých do praxe,
- prácu s marginalizovanými skupinami.

 

POKYNY PRE DAROVANIE 2%

 

AK STE ZAMESTNANEC

2 % môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 €. Podiel 2 % musí byť minimálne 3 €. Vo veci dane sa obráťte na Vášho zamestnávateľa.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vypracovanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň najneskôr do 15. 2. 2024.
2. Požiadajte zamestnávateľa o vypracovanie Potvrdenia o zaplatení dane.
3. Následne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
4. Darovanie 2 % je anonymné, ale ak chcete, aby sme vedeli, že ste nás podporili, vo Vyhlásení zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu bez zverejnenia zaslanej sumy.
5. Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte obidve tlačivá teda tlačivá z bodu 2. a 3. daňovému úradu. Ak pošlete tlačivá poštou, platí dátum z pečiatky na obálke.

 

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní. Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech jednej organizácie celkový počet môžete mať aj z práce pre viaceré organizácie.

Ak máte možnosť, dajte vedieť aj Vášmu okoliu o možnosti darovať 2 % pre našu neziskovú organizáciu. Garantujeme použitie finančných prostriedkov v súlade s cieľom a účelom nášho združenia.

Ďakujeme.

Tlačivá

- VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZA ROK 2023 PDF editovateľné
- VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZA ROK 2023 online editovateľné na stránke Finančnej správy
- ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY online editovateľné na stránke Finančnej správy
- POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI PDF

 

AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE SI PRIZNANIE SAMI

2 % môžete darovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 €. Podiel 2 % musí byť minimálne 3 €.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A - príjmy zo zamestnania a dohôd alebo tlačivo typu B - živnostníci. Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu údaje OZ pri Strednej zdravotníckej škole Zvolen.
2. Darovanie 2 % je anonymné, ale ak chcete, aby sme vedeli, že ste nás podporili, vo Vyhlásení zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu bez zverejnenia zaslanej sumy.
3. Do 31. marca 2024 prípadne do dátumu odloženého daňového priznania doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Ak pošlete tlačivá poštou, platí dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní. Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech jednej organizácie celkový počet môžete mať aj z práce pre viaceré organizácie.

Ak máte možnosť, dajte vedieť aj Vášmu okoliu či obchodným partnerom o možnosti darovať 2 % pre našu neziskovú organizáciu. Garantujeme použitie finančných prostriedkov v súlade s cieľom a účelom nášho združenia.

Ďakujeme.

Tlačivá

- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typu A online editovateľné na stránke Finančnej správy
- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY typu B online editovateľné na stránke Finančnej správy

 

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

Svoje 2 % resp. 1 % z dane môžete darovať, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 400 € resp. 800 €. Podiel Vašich 2 % resp. 1 % musí byť minimálne 8 €.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
2. Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
3. Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
4. Darovanie 1%, resp. 2 % je anonymné, ale ak chcete, aby sme vedeli, že ste nás podporili, vo Vyhlásení zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu bez zverejnenia zaslanej sumy.
5. Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % resp.2 % aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Ak máte možnosť, dajte vedieť aj Vášmu okoliu či obchodným partnerom o možnosti darovať 2 % pre našu neziskovú organizáciu. Garantujeme použitie finančných prostriedkov v súlade s cieľom a účelom nášho združenia.

Ďakujeme.

Tlačivá

- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY online editovateľné na stránke Finančnej správy