Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

OZNAM: ONLINE VYUČOVANIE

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12. 03. 2020 a záverov Ústredného krízového štábu, vydáva nasledujúce nariadenie:

1. Žiada žiakov školy a ich zákonných zástupcov, aby priebežne sledovali zverejňované informácie školy na stránke školy www.szszv.eu.

2. Žiada žiakov školy, aby sledovali svoje e-mailové kontá – kontá, ktoré nahlásili svojim triednym učiteľom alebo ich používali na zasielanie svojich prác na hodinách informatiky. Na tieto adresy v priebehu nasledujúcich dní budú jednotliví učitelia zasielať pokyny a informácie ohľadom  zabezpečenia vyučovania počas nariadeného prerušenia vyučovania.

3. Stanovené výstupy vo forme prác, testov či iných zadaní budú klasifikované.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Upozorňujeme žiakov a zamestnancov školy, aby sledovali priebežne e-mailovú poštu a webovú stránku školy www.szszv.eu z dôvodu zverejňovania nových informácií ohľadom ONLINE vyučovania.

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

Drogy, to teda nie!

USMERNENIE PRE ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie — vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú — teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle Vás žiadame, aby ste o takejto skutočnosti neodkladne informovali vedenie školy, prostredníctvom triedneho učiteľa, resp. triednej učiteľky Vášho dieťaťa a žiak ďalej musí:

- ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

- v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byt' hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

- v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,

- v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach: 0917 222 682 a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 0918 659 580.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy   

Oznam pre maturantov

Oddelenie národných meraní, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava zverejnil sériu 3 videí pre maturantov, ktorých cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške. Videá sú dostupné na adrese https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Lyžiarsky pobytový zájazd 2020

divadelné predstavenie List čiernemu synovi

Olympiáda ľudských práv

Ekotopfilm - Envirofilm

Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013. Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom. Vyhláška 28/2017 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu. Záujemca o preškolenie odošle prihlášku s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške a súhlasom so spracovaním osobných údajov zamestnávateľovi (ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ), alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen.

Termín: do 31. 03. 2020 (osobne, alebo poštou).

Informácie:

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov  v PDF tu.
3. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.
4. Oznam o termíne preškoľovania

Najbližší termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude dňa 20. 04. 2020 (pondelok)
Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

Poznámka:

V prípade, že na uvedený termín nebude prihlásený dostatočný počet záujemcov (24), termín preškoľovania sa presunie na mesiac jún.                                                                                       

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy   

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2020/2021 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.