Školský rok 2020/2021

Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania od 12. októbra 2020 do odvolania
Pokyny riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021 počas pandémie COVID-19

Oznam – udelenie riaditeľského voľna  14. 9. 2020

Pozvánka na rodičovské združenie
2. septembra 2020 - harmonogram pre žiakov
Dôležité upozornenie - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka
Oznam o konaní 2. termínu prijímacích skúšok do 1. ročníka 1-ročného večerného štúdia odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2020/2021
Oznam zákonným zástupcom a žiakom o vstupovaní do priestorov školy
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka 2ročného exter. štúdia odboru 5361 N praktická sestra
Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka jednoročného externého štúdia odboru 5371 H sanitár
Oznam o zahájení školského roku 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra
Výsledky prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra
Dôležitý oznam pre rodičov uchádzačov o štúdium
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka, denné štúdium
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 – denná forma štúdia
Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky
Aktuálne informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium
Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko
Online vyučovanie
Oznam pre žiakov a zamestnancov školy

Usmernenie pre žiakov a zamestnancov školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19
Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent
Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene
Rozvrh žiakov tried externej formy štúdia

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

 

Školský rok 2018/2019

Oznam o úradných hodinách
ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU
Otvorený list žiakom a rodičom
Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ
Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky