Dňa  13. 3. 2019 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka exkurzie v Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Úrad má postavenie ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť duševného vlastníctva a jeho hlavnou úlohou je podporovať technickú tvorivosť.Žiaci sa oboznámili s pojmami ako duševné vlastníctvo, autorské práva, priemyselné práva, patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny.

Pedagog.dozor zabezpečili: PhDr. J.Suchomelová, Mgr.D.Gondová