Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnilo na našej škole regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž prebehla podľa harmonogramu od 8.00 do 14.30 v areály SZŠ Zvolen.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR. Je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka denného maturitného štúdia stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Vychádza z výkonových štandardov ŠVP pre daný odbor a podľa platných usmernení k prvej pomoci.

Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných zdravotníckych škôl Stredoslovenského regiónu - SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Čadca, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Lučenec, SZŠ Rožňava, SZŠ Ružomberok, SZŠ Zvolen a SZŠ Žilina.  Každú školu reprezentovalo 3 členné družstvo. Pre súťažiacich sme pripravili 5 stanovíšť s nasimulovanými zraneniami zo života – autonehodu, udalosť s hromadným postihnutím osôb, náhle stavy, školský úraz, športový úraz, kardiálne zlyhanie, 1 stanovište s vedomostným testom z prvej pomoci, na ďalšom stanovisku si súťažiaci overovali svoju fyzickú zdatnosť a ako nesúťažné stanovisko absolvovali edukáciu v prvej pomoci pod dohľadom záchranára.

Na jednotlivých stanovištiach  na  správne postupy v poskytovaní prvej pomoci dohliadala odborná porota  zložená zo záchranára a odborných učiteliek zdravotníckych škôl.

 Tu sú víťazné družstvá:       1. miesto – SZŠ Žilina

                                        2. miesto – SZŠ Lučenec

                                        3. miesto – SZŠ Dolný Kubín

Našu školu reprezentovali žiaci 3. ročníka – Dušana Kašubová, Beáta Stankovičová (III. ZAB trieda) a Maximilián Beraxa (III. ZAA trieda).

 Víťazom srdečne blahoželáme a spolu s družstvom z našej školy prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 5. júna na SZŠ Lučenec.

 Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom školy – vedeniu školy, kolegom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, záchranárom, žiakom – figurantom za herecké výkony, hosteskám, maskérom, spevákom, hudobníkom, pomocníkom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek malou či väčšou prácou pričinili pri realizácii súťaže. Bez vás by to nebolo možné.

Poďakovanie patrí všetkým prihláseným študentom za odvahu zúčastniť sa takejto súťaže a vyskúšať si svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v nasimulovaných - život ohrozujúcich situáciách. Nie je dôležité v živote na súťaži vždy vyhrať, dôležité je, že každou takouto skúškou získavate nové skúsenosti, ktoré vás posúvajú o krôčik ďalej od vašich spolužiakov.

 

Správu vypracovali:Mgr. Marianna Kurčíková a PhDr. Ľubica Uhrinová