Dňa 26. 10. 2022 bola prezentovaná žiakom 2. ročníka téma Ako sa brániť šikane. Preventista pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene
interpretoval prejavy a formy šikanovania ,informoval žiakov o trestno-právnej zodpovednosti a odpovedal na otázky žiakov, ktoré súviseli s témou.
Mesto Zvolen vydalo príručku pod názvom Kyberšikanovanie sa ťa týka, zastav to! , Mestská polícia ju odovzdala aj žiakom našej školy.

Mgr. Danica Gondová