Dňa 3. 11 . 2022 bol realizovaný preventívny projekt pre žiakov 3. ročníka zameraný na predchádzanie sociálno- patologických javov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Aktivita sa uskutočnila v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene s cieľom zvýšiť informovanosť a osvetu v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s ľuďmi ako sú sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše a ostatné.

Mgr. Danica Gondová