V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2023/2024 zverejňujeme kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium na SZŠ Zvolen v odbore 5361 M praktická sestra, 4-ročné denné štúdium

    Kritériapre školský rok 2023/2024 - doplnené o úpravu počtu žiakov
    Príloha č. 1, Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium študijného odboru 5361 M praktická sestra na školský rok 2023/2024
    Príloha č. 2, Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
    Príloha č. 3, Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
    Príloha č. 4, Čestné vyhlásenie
    Príloha č. 5, Žiadosť o náhradný termín prijímacích skúšok

 
V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025 zverejňujeme kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium na SZŠ Zvolen v odbore 5361 M praktická sestra, 4-ročné denné štúdium
 
    Kritériá pre školský rok 2024/2025
 
 
Mgr. Peter Hrnčiar, riaditeľ školy