Charakteristika predmetu

Predmet ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a predmet ošetrovateľská starostlivosť  v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať v klinických podmienkach teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie alebo pokojnú smrť.

 

Ciele predmetu

Cieľom predmetov ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a ošetrovateľská starostlivosť je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta / praktickej sestry  vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme.

Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3. ročníku dennej formy štúdia  a v 1. ročníku externej formy štúdia je absolvovanie súvislej odbornej klinickej praxe.

Rozpis počtu hodín pre 4-ročné denné štúdium

3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín cvičení (33 týždňov)

4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

 

Rozpis  pracovísk pre študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent

Zdravotnícke zariadenia

ústavnej zdravotnej starostlivosti

3. ročník

4. ročník

Počet týždňov

Počet hodín

Počet týždňov

Počet hodín

 oddelenia s konzervatívnou liečbou -  interné  (interné odd., neurologické odd.)

8

112

8

144

oddelenia s prevahou chirurgickej liečby - chirurgia     (chirurgické odd. ženy, muži, septická OJ, JIS, ARO, nadštandardná  OJ)

8

112

8

144

 pediatrické oddelenie (odd. dojčiat a batoliat, odd.   väčších detí, JIS)

4

56

4

72

 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  (gynekológia,  šestonedelie)

4

56

4

72

 oddelenie s prevahou geriatrických pacientov -   geriatrické (geriatrické odd. ženy, geriatria SP)

6

84

6

108

 Zariadenia sociálnej starostlivosti  (domov  dôchodcov a domov sociálnych služieb)

3

42

0

0

Spolu

33

462

30

540

 

Rozpis pracovísk pre študijný odbor 5361 M praktická sestra

 Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

 

3. ročník

4. ročník

Spolu

Minimálny počet týždňov

Počet hodín

Minimálny počet týždňov

Počet hodín

Počet hodín za štúdium

pracoviská internistických disciplín (oddelenie / klinika : interné, kardiologické, neurologické a iné) ˣ

8

112

8

144

256

pracoviská chirurgických disciplín

(oddelenie / klinika : chirurgické, traumatologické, ortopedické, urologické, cievne, neurochirurgické a iné) ˣ

8

112

8

144

256

pediatrické oddelenie / klinika

5

70

6

108

178

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie / klinika, okrem pôrodnej sály

5

70

5

90

160

geriatrické oddelenie

(doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej starostlivosti, alebo zariadenie poskytujúce sociálnu službu a zároveň ošetrovateľskú starostlivosť)

4

56

0

0

56

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

0

0

1

18

18

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

0

0

2

36

36

Súvislá odborná klinická prax

4

140

0

0

140

Spolu

34

560

30

540

1100

             

ˣ žiak absolvuje prax na niektorom z uvedených pracovísk danej disciplíny

Výučbové pracoviská sú vyberané s ohľadom na legislatívne predpisy MZ SR, počet žiakov v skupine (6), s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie zdravotníckeho asistenta / praktickej sestry. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6.                          

Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO, absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok.

 

Odborná klinická prax  pre študijný odbor 5361 N praktická sestra

 

Ošetrovateľská starostlivosť

 

OŠS

1. ročník

2. ročník

Spolu

7 (7)

+ dvojtýždňová súvislá OKP (100VH)

+ individuálna prax pod vedením inštruktora

10 (10)

+ individuálna prax pod vedením inštruktora

17 (17)

+ individuálna prax pod vedením inštruktora

Spolu

 

400

400

800

 

 Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:

 1. nácvik, upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských
  a administratívnych činností podľa podmienok pracovísk,
 2. získavanie zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti z teórie v škole a vychádza z kompetencií zdravotníckeho asistenta/praktickej sestry. 

Výučbové  zdravotnícke zariadenia

 - pozri galeriu      

 Obsahový štandard pre študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent

Témy:
Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti.
Poskytovanie prvej pomoci podľa svojich odborných schopností a zabezpečenie ďalšej odbornej pomoci.
Obväzový materiál a obväzová technika.
Príprava pomôcok z obväzového materiálu.
Zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela.
Bandáž dolných a horných končatín.
Spolupráca s lekárom pri fixácií zlomenín.
Starostlivosť o pomôcky.
Mechanická očista, dezinfekcia a sterilizácia pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení.
Príprava dezinfekčných roztokov.
Manipulácia so sterilným materiálom.
Zabezpečenie hygieny prostredia.
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.
Starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta.
Úprava postele s pacientom, bez pacienta.
Pomôcky doplňujúce posteľ, starostlivosť a správna manipulácia s nimi.
Starostlivosť o posteľnú bielizeň.
Polohy pacienta.
Prevencia vzniku syndrómu z imobility  polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.
Podávanie jedla pacientom.
Podávanie jedla pacientom vrátane detí, okrem novorodencov.
Sledovanie bilancie tekutín.
Zabezpečenie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov.
Príprava a podávanie liečebných čajov.
Alternatívne spôsoby výživy.
Hygienická starostlivosť o chorého.
Hygienická starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca.
Ranná a večerná toaleta, celkový kúpeľ.
Umývanie vlasov, odvšivenie.
Starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti.
Starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta.
Špecifiká hygienickej starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta.
Príprava operačného poľa.
Vyprázdňovanie chorých.
Vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov.
Aplikácia klyzmy.
Starostlivosť o kolostómie – výmena/vyprázdnenie zberného vrecka alebo očistenie zhojenej - staršej kolostómie od stolice.
Starostlivosť o permanentný močový katéter.
Spolupráca so sestrou pri cievkovaní.
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.
Meranie a záznam telesnej teploty.
Meranie a záznam dychu.
Meranie a záznam pulzu.
Meranie a záznam tlaku krvi.
Meranie výšky a hmotnosti dospelého a dieťaťa, meranie obvodu hlavy a hrudníka u dieťaťa.
Sledovanie a záznam vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem novorodencov.
Spolupráca so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.
Odber biologického materiálu na vyšetrenie.
Odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane kvantitatívnych vyšetrení.
Odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie.
Odber kapilárnej krvi na glykémiu.
Odber venóznej krvi.
Spolupráca so sestrou pri odbere spúta.
Spolupráca so sestrou pri výteroch z rán a z telových dutín.
Podávanie liečiv per os dospelým a deťom.
Zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra.
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.
Aplikácia liekov na kožu.
Aplikácia liekov do nosa, do ucha.
Aplikácia liekov do pošvy a do konečníka.
Aplikácia tepla a chladu.
Aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov.
Aplikácia liečivých sedacích kúpeľov.
Aplikácia injekcií.
Aplikácia inzulínu a nízkomolekulárneho heparínu subkutánne.
Aplikácia intramuskulárnej injekcie.
Spolupráca so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty.
Inhalácia.
Spolupráca so sestrou pri aplikácii kyslíka.
Preväzy rán.
Ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú zásah sestry.
Preväz aseptickej rany.
Spolupráca so sestrou pri preväze septickej rany.
Spolupráca so sestrou pri starostlivosti o drény a drenážne systémy.
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve tele.
Spolupráca so sestrou pri vizite.
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti.
Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do ošetrovateľskej dokumentácie.
Zásady profesijnej komunikácie ZA.
Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta.
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.
Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta.
Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné.).
Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie.
Práca s informačným systémom pracoviska.
Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:
- zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života,
- metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti,
- záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a  jeho realizácia,
- spolupráca zdravotníckeho asistenta so sestrou na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
- zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.

 

Obsahový štandard pre študijný odbor 5361 M praktická sestra

Témy:

Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti.

Obväzový materiál a obväzová technika.

Starostlivosť o pomôcky.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.

Podávanie jedla pacientom.

Hygienická starostlivosť o chorého.

Vyprázdňovanie chorých.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie.

Podávanie liečiv per os.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu.

Aplikácia injekcií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty.

Preväzy rán.

Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo.

Spolupráca so sestrou pri vizite.

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti.

Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do ošetrovateľskej dokumentácie. Zásady profesijnej komunikácie.

Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta.

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.

Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta..

Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné) .

Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie.

Práca s informačným systémom pracoviska.

 

Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:

-        zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života,

-        metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti,

-        záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho realizácia,

-        spolupráca na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu kompetencií,

-        zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním potrieb pacienta.

Výkonové štandardy pre študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent


· Opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania.
· Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
· Realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné).
· Realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok (celkový kúpeľ, zabezpečenie pitného režimu a iné).
· Realizovať zdravotné výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov (odber kapilárnej krvi, aplikácia inzulínu a iné).
· Vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia.
· Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu.
· Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie.
· Prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku.

Výkonové štandardy pre študijný odbor 5361 M praktická sestra

 • opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné),
 • realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok,
 • realizovať ošetrovateľské výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou/lekárom s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov,
 • vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia,
 • spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu,
 • dodržiavať zásady profesijnej komunikácie,
 • prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku.

 

Súvislá odborná klinická prax

v 3.ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne (1 hodina 45 minút), 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín

Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia/ ošetrovateľská starostlivosť vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov

v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.
Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností              a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci so sestrou pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu.
Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi školou          a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti
o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu ošetrovanie, asistencia a dokumentácia a hodnotí sa v rámci tohto predmetu. 

 

V PKŠ večerná forma štúdia je súvislá odborná klinická prax v 1. ročníku štúdia a môže sa vykonávať aj v trojzmennej prevádzke.

     Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania a splnil výkonový štandard odborných zručností.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu

Podmienky praktického vyučovania - odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu sú jednoznačne písomne dohodnuté na základe dohody uzatvorenej podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení s každým výučbovým zdravotníckym zariadením a v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, ktoré zodpovedajú cieľom a obsahu praktických zručností v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania. Odborná klinická prax (OKP) sa realizuje na klinických výučbových pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb formou praktických cvičení a formou súvislej odbornej praxe.

 

 1. A.  Pokyny k organizácii práce
 2. Odborná klinická prax je súčasťou vyučovacieho procesu, preto sa žiak riadi zásadami školského poriadku.
 3. Žiaci v zmysle § 7 (Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.) vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, sa očkujú proti vírusovému zápalu pečene typu B tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky.
 4. Žiak je povinný dodržiavať zásady BOZP a PO, o ktorých bol preukázateľným spôsobom poučený.
 5. Žiak je povinný zúčastňovať sa praktického vyučovania podľa stanoveného plánu a rozvrhu hodín.
 6. Vyučovacia hodina praktického vyučovania trvá 45 minút. Počas OKP má žiak právo na prestávku v dĺžke 30 minút.
 7. Žiak prichádza do šatne minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovania. Pri nástupe je pripravený v pracovnom oblečení a v pracovnej obuvi s pracovnými pomôckami (zošit, farebné perá, zápisník, hodinky so sekundovou ručičkou). Osobné veci má odložené v šatni. 
 8. Pri práci dodržuje hygienické zásady a výkonové štandardy.
 9. Všíma si všetko, čo sa môže naučiť, aktívne sa zaujíma o novú prácu a poznatky, pýta sa učiteľa na všetko, čomu nerozumie.
 10. Ak urobí chybu v práci alebo na niečo zabudne, bezodkladne to oznámi učiteľovi alebo sestre.
 11. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom praktických cvičení podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K pacientom sa správa úctivo, oslovuje ich menom a priezviskom, prípadne aj titulom.

 1. Ak sa žiak počas OKP v zdravotníckom zariadení cíti chorý, oznámi túto skutočnosť učiteľovi, sám z pracoviska nikdy neodchádza.
 2. V prípade úrazu alebo drobného poranenia na pracovisku praktického vyučovania oznámi žiak túto skutočnosť okamžite učiteľovi, ktorý zabezpečí zaznamenanie úrazu na pracovisku a do Knihy úrazov v škole. V prípade, že sa žiak pichne použitou ihlou, učiteľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia príslušného žiaka.
 3. Ak žiak sprevádza pacienta na vyšetrenie, WC a pod., je plne zodpovedný za jeho bezpečnosť.
 4. Žiak si vedie denník OKP podľa pokynov učiteľky. Je súčasťou hodnotenia.

 

 1. B.   Pracovná disciplína
 2. Dbá na kultúru vystupovania, zdraví všetkých zdravotníckych pracovníkov aj pacientov, o ktorých sa stará.
 3. Na pracovisku praktického vyučovania pracuje pod vedením učiteľa, bez jeho vedomia sa z pracoviska nevzďaľuje, nezdržiava  sa v prázdnej izbe, v kuchynke ani na balkóne. Ak bol poverený úlohou zamestnancom oddelenia, túto skutočnosť vopred oznámi učiteľovi. V prípade, že neodôvodnene opustí pracovisko, jeho neprítomnosť sa bude hodnotiť neospravedlnenými hodinami.
 4. Je povinný vykonávať všetky práce, ktoré zodpovedajú obsahovému štandardu predmetu v ročníku a ktoré mu vyplývajú z kompetencií. Ak je poverený úlohou, ktorú zatiaľ spoľahlivo neovláda, požiada o pomoc prípadne radu učiteľa alebo sestru. Pri aplikácii s.c. a i. m. injekcie, pri odbere kapilárnej a venóznej krvi, pri odsávaní sekrétov z nezaistených HDC, pri kŕmení sondou je žiak povinný pracovať pod dozorom učiteľa, prípadne službukonajúcej sestry.

V prípade, že žiak odmietne zrealizovať určený výkon, bude hodnotený známkou nedostatočný.

 1. Žiak počas realizácie výkonu nemá nevhodné verbálne ani neverbálne prejavy odporu a hnusu.
 2. Žiak musí byť hodnotený z každého predpísaného pracoviska, inak nebude klasifikovaný z OKP.
 3. V štvrtom ročníku je súčasťou hodnotenia vypracovaný jeden záznam o uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta na každom pracovisku.
 4. K pracovníkom oddelenia, k pacientom a k učiteľom sa správa zdvorilo. Je ochotný, obetavý a iniciatívny. V prípade nedorozumenia s pacientom alebo zamestnancom spor sám nerieši, ale požiada o pomoc učiteľa/učiteľku.
 5. Je povinný rešpektovať práva pacientov a dodržiavať etický kódex zdravotníckeho pracovníka.
 6. Odnášanie a zneužívanie liekov, tlačív a iného zdravotníckeho materiálu je trestné.
 7. Neprijíma žiadne darčeky, nesmie si vziať jedlo určené pacientom ani v prípade, keď mu bolo ponúknuté.
 8. Počas OKP žiak má zakázané prijímať súkromné návštevy, v areáli zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. Nesmie nosiť ani po-užívať mobilný telefón, tablet či iné vlastné elektronické zariadenie, zhotovovať akékoľvek nahrávky či fotografie. Taktiež má zakázané nabíjanie batérií v elektrickej sieti zariadenia.

Ak žiak poruší zákaz manipulácie s mobilným telefónom či iným elektronickým zariadením počas praktického vyučovania, jeho správanie sa bude hodnotiť ako závažné porušenie ŠP.

 1. Jedlo a pitie je zakázané nosiť na ošetrovaciu jednotku.
 2. Pri práci dodržiava zásady OBP, ochranno-liečebný režim, pri manipulácii s biologickým
  materiálom prísne dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady hygieny.
 3. Neúčasť žiaka na cvičeniach je absenciou na vyučovaní. Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške, ak absolvoval minimálne 90% odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.

Ospravedlnené zameškané hodiny si žiak môže nahradiť so súhlasom riaditeľa školy na základe písomnej žiadosti nasledovne:

žiak 3.ročníka - prvý júlový týždeň a posledný augustový týždeň,

žiak 4.ročníka - v mesiaci jún (počas súvislej OKP 3.ročníkov).

Ak si má žiak nahradiť viac zameškaných hodín ako je 10 % + týždenný počet hodín v ročníku, musí byť po absolvovaní náhrady aj komisionálne skúšaný.

Vo výnimočných prípadoch, ak žiak bol súvisle dlhodobo PN, bude riešený individuálne. Žiak bude z predmetu klasifikovaný až po ukončení náhrady zameškaných hodín a komisionálnom skúšaní. Ak žiak nesplní podmienky náhrady, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka alebo pristúpiť k praktickej časti maturitnej skúšky.

V prípade neospravedlnenej absencie žiak nemá možnosť zameškané hodiny nahradiť. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacieho predmetu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. C.  Úprava žiakov

Na výučbovom pracovisku zdravotníckeho zariadenia a zariadenia  sociálnych služieb sú nutné osobné ochranné pracovné prostriedky (odev a obuv), ktoré zabezpečuje škola v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.

 1. V súlade so zákonom 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiaci na cvičenia v prirodzených podmienkach nastupujú v pracovnom odeve a obuvi.

Predpísaný pracovný odev:

 

v bielo-modrej (modro-bielej) farebnej kombinácii,

 

- zdravotnícka blúzka/košeľa (2 ks)

 - zdravotnícke pracovné nohavice

- biele ponožky,

- súčasťou odevu je menovka s názvom a logom školy.

Predpísaná pracovná obuv bielej farby s upevnenou pätou.

 1. Do pracovného odevu sa žiak prezlieka podľa harmonogramu – dievčatá od 6.45 hod. do 7.00 hod. a chlapci od 7.00 hod. do 7.10 hod., civilný odev si ukladá v žiackej šatni. Nepožičiava si súčasti pracovného odevu od spolužiakov ani sestier. Pracovný odev nosí len v zdravotníckom zariadení.
 2. Žiak nastupuje na pracovisko v čistom a vyžehlenom predpísanom pracovnom odeve, predpísanej pracovnej obuvi, bez šperkov, upravenými vlasmi bez dredov a tak, že nepresahujú plecia. Nechty musia byť na krátko ostrihané, nenalakované, na rukách nesmú byť prstene, iné šperky a umelé nechty. Žiak nemá viditeľné tetovanie ani piercing. Viditeľné tetovanie si kryje iba bielym tričkom s dlhým rukávom, na ktorom má oblečenú pracovnú časť odevu.
 3. Pokiaľ žiak nie je upravený a nemá kompletný pracovný odev, nemôže nastúpiť na výučbové pracovisko praktickej prípravy a v dokumentácii sa eviduje ako neprítomný.
 4. Žiak dodržiava osobnú hygienu a hygienu pracovného odevu. Celková úprava a vzhľad žiaka musí zodpovedať  estetickým a etickým požiadavkám kladeným na zdravotníckych pracovníkov.
 5. Na OKP nenosí šperky, mobilný telefón, väčšiu sumu peňazí ani žiadne cenné veci. V prípade ich straty je zodpovedný žiak.

Personálne zabezpečenie Odbornej klinickej praxe:

Zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie:

PhDr. Jozefína  Suchomelová

Odborné učiteľky:

Mgr. Denisa Gelienová

PhDr. Darina Hrivnáková

PhDr. Lýdia Hrivnáková

Mgr. Iveta Hrušková

PhDr. Viera Imrovičová

PhDr. Anna Kamenická

Mgr. Martina Kmeťová

Mgr. Jana Kopčanová

Mgr. Marianna Kurčíková

Mgr. Žaneta Lupová Jakabová

PhDr. Xénia Medeková

PhDr. Zuzana Murínová

Mgr. Petra Mužíková

Mgr. Zuzana Obrtalová

Mgr. Silvia Rybanská

PaedDr. Ružena Sekerešová

Mgr. Romana Tuhárska

Mgr. Karin Ťavodová

Mgr. Mária Víglaská

 

Externé odborné učiteľky:

PhDr. Zuzana Bukovcová

PhDr. Marta Hríbiková

Mgr. Lucia Kapustová

Mgr. Katarína Liptáková

Mgr. Andrea Sopková