10. december je Dňom ľudských práv, počas ktorého oslavujeme výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948. Ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, neodňateľné, vzájomne závislé a prepojené. Rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv je nevyhnutné pre mier, demokraciu a udržateľný rozvoj. Pri tejto príležitosti sme sa počas vyučovacích hodín dejepisu a občianskej náuky zamerali na tému ľudských práv. Žiaci 1. a 2. ročníka prezentovali pripravené projekty, v ktorých priblížili dejiny práva od obdobia staroveku, ústavy v rôznych štátoch sveta , ale aj vojnové právo ktoré v súčasnej globálnej politike vnímame obzvlášť citlivo.

Mgr. Danica Gondová