Žiaci I. PSA triedy si na hodine OST precvičovali svoje zručnosti v obväzovej technike.

PhDr. L. Hrivnáková, Mgr. M. Víglaská, PhDr. Z. Murínová