Desať žiakov tretieho ročníka sa v dňoch 4. až 24. 06. 2023 zúčastnili krátkodobej mobility v odbornom vzdelávaní a prípravy v zdravotníckom zariadení. Nemocnica milosrdných bratří v Brne v Českej republike im zabezpečila odbornú klinickú prax v trvaní troch týždňov na ošetrovacích jednotkách liečebne dlhodobo chorých. Žiaci vykonávali základnú a odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pod dozorom a v spolupráci so sestrami, získali nové zručnosti v starostlivosti o dlhodobo chorých, naučili sa pracovať v medzinárodnom tíme a otvorili si možnosti uplatnenia sa na medzinárodnom trhu práce. Zároveň si zlepšili kľúčové kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti, samostatnosti a spoznali kultúrne pamiatky v Brne a jeho okolí.

Mgr. Silvia Rybanská