Dňa 18. 1. 2024 bol realizovaný preventívny program pre žiakov 1. ročníka na tému Ako sa brániť šikanovaniu (prejavy šikanovania, kyberšikanovanie) s cieľom zvýšiť právne vedomie žiakov, získať objektívne informácie a mať spôsobilosť riešiť prípadný problém. Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v čl. 2 charakterizuje šikanovanie - (1) Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie
a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo
b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Mgr. Danica Gondová