Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

Organizácia a vzdelávanie žiakov v študijnom odbore praktická sestra v zmysle platných ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/20218 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, zostáva na školský rok 2021/2022 nezmenené a to v nadväznosti na účinnosť menovanej vyhlášky. Názov uvedeného študijného odboru sa na stredných zdravotníckych školách v Slovenskej republike nemení, aj v nadväznosti na tzv. plán výkonov, o ktorom rozhodujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj odbormi Školstva jednotlivých samosprávnych krajov, napriek nedávno uskutočnenej zmene názvu zdravotníckeho povolania praktická sestra na názov zdravotnícky asistent.

K problematike očkovania učiteľov profesijné orientovaných predmetov a žiakov na stredných zdravotníckych školách, ktorí v priebehu školského roka absolvujú klinickú prax na oddeleniach a klinikách v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach, odporúčame prihlásiť sa na očkovanie v týchto dňoch a v registračnom formulári označiť v časti „skupina“ jednu z týchto možností:

- Zdravotnícky pracovník (je potrebný aj kód zdravotníckeho pracovníka pridelený príslušnou komorou),

- Študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas Štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

- Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Odporúčame, aby sa na vakcináciu učitelia profesijné orientovaných predmetov, ako aj žiaci po dovŕšení 18. roku života, prihlásili prostredníctvom registračného formulára na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php, nakoľko sa predpokladá, že po skríningovom testovaní populácie na Slovensku, sa obnoví prezenčná forma vzdelávania.

Deň ľudských práv

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Pre záujemcov, (nielen) žiakov základnej školy a ich rodičov prinášame informácie o možnosti štúdia na našej škole. Na tejto stránke nájdete informácie o študijnom odbore pre absolventov základnej školy 5361 M praktická sestra.

Dozviete sa niekoľko dôvodov, prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Spoznáte možnosti mimoškolských aktivít žiakov školy a budete si môcť virtuálne prezrieť interiér školy, vybavenie odborných učební a zapojenie sa školy do medzinárodných projektov.

Informácie pre záujemcov o štúdium na SZŠ Zvolen

- plagát: niekoľko dôvodov prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

- leták, vonkajšia strana: praktické vyučovanie, aktivity žiakov

- leták, vnútorná strana: o škole, študijný odbor praktická sestra, učebný odbor sanitár

- videoprezentácia: škola v kocke

- charakteristika absolventa: 5361 M praktická sestra a 5371 H sanitár

- prehľad odbornej praxe: odborná klinická prax

- videoprezentácia Erasmusplus odborné vzdelávanie a príprava:

  - odborná klinická prax Malaga, Španielsko 25. 5. – 25. 6. 2018

  - odborná klinická prax Leipzig, Nemecko 27. 5. – 23. 6. 2018

  - odborná klinická prax Mělník, Česko, 26. 5. – 22. 6. 2019

Kontakt na skupinu na FB pre študentov SZŠ

Tu je dostupný kontakt na skupinu na FB pre študentov SZŠ, ktorí sa zapojili do plošného testovania a chcú aj svoju zaslúženú odmenu: https://www.facebook.com/groups/1337578659920736

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Online vzdelávanie

Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania od 12. októbra 2020 do odvolania

Pokyny riaditeľa školy upravujúce režim školy počas pandémie COVID-19

Dôležité upozornenie

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.